Thống kê đầu đuôi loto

Để xem thống kê đầu đuôi Loto:
+ Bạn chọn biên độ ngày tháng muốn xem.
+ Nhập khoảng ngày muốn xem.
+ Cuối cùng click vào: Xem kết quả.
Hệ thông sẽ hiển thị kết quả trong khoảng thời gian bạn nhập vào.
Thống kê đầu loto
Ngày\Đầu0123456789
23/01/20183 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
22/01/20183 lần5 lần3 lần1 lần0 lần6 lần4 lần2 lần3 lần0 lần
21/01/20183 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
20/01/20183 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
19/01/20181 lần1 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
18/01/20184 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần5 lần
17/01/20187 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần
16/01/20185 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần5 lần2 lần
15/01/20182 lần2 lần6 lần0 lần5 lần1 lần1 lần2 lần3 lần5 lần
14/01/20183 lần3 lần2 lần6 lần6 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
13/01/20181 lần6 lần0 lần3 lần1 lần6 lần6 lần2 lần1 lần1 lần
12/01/20184 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần
11/01/20184 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần5 lần4 lần2 lần
10/01/20182 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần0 lần3 lần5 lần1 lần
09/01/20181 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần7 lần2 lần5 lần3 lần
08/01/20184 lần3 lần0 lần4 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
07/01/20183 lần0 lần4 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần5 lần3 lần
06/01/20180 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần7 lần2 lần3 lần
05/01/20183 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần4 lần
Tổng56484749435251585851
Thống kê đuôi loto
Ngày\Đầu0123456789
23/01/20182 lần5 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
22/01/20185 lần1 lần2 lần0 lần6 lần2 lần5 lần2 lần4 lần0 lần
21/01/20183 lần3 lần5 lần2 lần3 lần4 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
20/01/20182 lần3 lần2 lần4 lần1 lần6 lần3 lần2 lần4 lần0 lần
19/01/20181 lần7 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần
18/01/20180 lần4 lần3 lần4 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
17/01/20183 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
16/01/20183 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần7 lần2 lần1 lần
15/01/20181 lần6 lần3 lần2 lần3 lần5 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
14/01/20182 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
13/01/20182 lần3 lần4 lần4 lần4 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
12/01/20184 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
11/01/20183 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần2 lần
10/01/20186 lần0 lần2 lần4 lần6 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
09/01/20185 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
08/01/20184 lần1 lần3 lần7 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
07/01/20186 lần2 lần4 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
06/01/20183 lần2 lần1 lần6 lần0 lần1 lần7 lần2 lần2 lần3 lần
05/01/20183 lần3 lần3 lần5 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
Tổng58495262514355514943