Tổng hợp chu kì đặc biệt

Để xem tổng hợp chu kì đặt biệt:
+ Bạn chọn biên độ ngày tháng muốn xem.
+ Chọn khoảng ngày muốn xem. (30 ngày, 60 ngày hoặc 90 ngày)
+ Cuối cùng click vào: Xem kết quả.
Hệ thông sẽ hiển thị kết quả trong khoảng thời gian bạn nhập vào.

Chú ý: Tổng hợp chu kì đặc biệt cho biết khoảng thời gian dài nhất mà đầu, đuôi, tổng không xuất hiện trong khoảng thời gian được chọn.
1. Chu kì đầu
Chu kỳ đầu Max đại(30 ngày)
Đầu 0 ra ngày 23/01/2018 tính đến ngày 23/01/20180 ngày vẫn chưa ra.9 ngày
Đầu 1 ra ngày 03/01/2018 tính đến ngày 23/01/201820 ngày vẫn chưa ra.20 ngày
Đầu 2 ra ngày 19/01/2018 tính đến ngày 23/01/20184 ngày vẫn chưa ra.21 ngày
Đầu 3 ra ngày 21/01/2018 tính đến ngày 23/01/20182 ngày vẫn chưa ra.19 ngày
Đầu 4 ra ngày 11/01/2018 tính đến ngày 23/01/201812 ngày vẫn chưa ra.17 ngày
Đầu 5 ra ngày 07/01/2018 tính đến ngày 23/01/201816 ngày vẫn chưa ra.16 ngày
Đầu 6 ra ngày 22/01/2018 tính đến ngày 23/01/20181 ngày vẫn chưa ra.8 ngày
Đầu 7 ra ngày 12/01/2018 tính đến ngày 23/01/201811 ngày vẫn chưa ra.11 ngày
Đầu 8 ra ngày 06/01/2018 tính đến ngày 23/01/201817 ngày vẫn chưa ra.17 ngày
Đầu 9 ra ngày 15/01/2018 tính đến ngày 23/01/20188 ngày vẫn chưa ra.22 ngày
2. Chu kì đuôi
Chu kỳ đuôi Max đại(30 ngày)
Đuôi 0 ra ngày 22/01/2018 tính đến ngày 23/01/20181 ngày vẫn chưa ra.29 ngày
Đuôi 1 ra ngày 23/01/2018 tính đến ngày 23/01/20180 ngày vẫn chưa ra.12 ngày
Đuôi 2 ra ngày 09/01/2018 tính đến ngày 23/01/201814 ngày vẫn chưa ra.14 ngày
Đuôi 3 ra ngày 20/01/2018 tính đến ngày 23/01/20183 ngày vẫn chưa ra.21 ngày
Đuôi 4 ra ngày 13/01/2018 tính đến ngày 23/01/201810 ngày vẫn chưa ra.10 ngày
Đuôi 5 ra ngày 05/01/2018 tính đến ngày 23/01/201818 ngày vẫn chưa ra.18 ngày
Đuôi 6 ra ngày 16/01/2018 tính đến ngày 23/01/20187 ngày vẫn chưa ra.20 ngày
Đuôi 7 ra ngày 12/01/2018 tính đến ngày 23/01/201811 ngày vẫn chưa ra.11 ngày
Đuôi 8 ra ngày 15/01/2018 tính đến ngày 23/01/20188 ngày vẫn chưa ra.15 ngày
Đuôi 9 ra ngày 21/01/2018 tính đến ngày 23/01/20182 ngày vẫn chưa ra.7 ngày
3. Chu kì tổng
Chu kỳ tổng Max đại(30 ngày)
Tổng 0 ra ngày 13/01/2018 tính đến ngày 23/01/201810 ngày vẫn chưa ra.14 ngày
Tổng 1 ra ngày 23/01/2018 tính đến ngày 23/01/20180 ngày vẫn chưa ra.14 ngày
Tổng 2 ra ngày 21/01/2018 tính đến ngày 23/01/20182 ngày vẫn chưa ra.14 ngày
Tổng 3 ra ngày 19/01/2018 tính đến ngày 23/01/20184 ngày vẫn chưa ra.18 ngày
Tổng 4 ra ngày 12/01/2018 tính đến ngày 23/01/201811 ngày vẫn chưa ra.11 ngày
Tổng 5 ra ngày 05/01/2018 tính đến ngày 23/01/201818 ngày vẫn chưa ra.18 ngày
Tổng 6 ra ngày 22/01/2018 tính đến ngày 23/01/20181 ngày vẫn chưa ra.29 ngày
Tổng 7 ra ngày 15/01/2018 tính đến ngày 23/01/20188 ngày vẫn chưa ra.10 ngày
Tổng 8 ra ngày 10/01/2018 tính đến ngày 23/01/201813 ngày vẫn chưa ra.13 ngày
Tổng 9 ra ngày 20/01/2018 tính đến ngày 23/01/20183 ngày vẫn chưa ra.23 ngày